:: سوال ::
نقش مردم در حكومت اسلامی چیست؟

پاسخ پاسخ :
نقش مردم در دو جنبه قابل بررسی است: یكی در مشروعیت بخشیدن به حكومت اسلامی ودیگری درعینیت بخشیدن به آن.در زمان غیبت,(فقیه) حق حاكمیت دارد وحكومت از سوی خدا به وسیله امامان معصوم (علیهم السلام) به فقها واگذار شده است. در زمان غیبت ـ مشروعیت حكومت از سوی خداست نه از سوی آرای مردم. نقش مردم در زمان غیبت فقط عینیت بخشیدن به حكومت است, نه مشرعیت بخشیدن به آن. اگر بخواهیم نظر مردم را در مشروعیت حكومت دخالت بدهیم, با این اشكال مواجه میشویم كه آیا حاكمیت حق مردم بود تا به كسی واگذار كنند؟ وحال آنكه حاكمیت فقط حق خداست, وامامان معصوم از سوی خدا حق حاكمیت بر مردم یافته اند. اگر نظر مردم در مشروعیت حكومت دخالت داشته باشد, هر زمان كه مردم نخواستند فقیه حاكم باشد, حكومت او نامشروع باشد, در حالیكه فقیه در زمان غیبت حق ولایت دارد این حق با موافقت مردم تحقق عینی مییابد.
منبع سوال مؤسسه اطلاع رسانی تبیان