ولایت مثبت ؛ ولایت منفی


در قرآن سخن از ولاء، موالات، تولی صحبت زیاد به میان آمده اما آنچه که با تفکر و تدبر در این میان می توان دریافت این است که ولاء دو نوع دارد یک نوع ولای منفی و یک نوع دیگر ولای مثبت .

یعنی مسلمانان از یک طرف یک نوع ولا را نباید بپذیرند و ترک کنند و از طرفی هم ولاء دیگری را باید داشته باشند و به آن اهتمام ورزند. ولاء اثباتی در اسلام نیز خود بر دو قسم است .  • ولاء اثباتی عام
ولایت مؤمنین نسبت به یکدیگر در زمینه های امر به معروف و نهی از منکر و ...

  • ولاء اثباتی خاص
این ولایت مختص پیامبر و اولیای معصومین است...

و ولاء خاص نیز خود اقسامی دارد مانند

  • ولاء محبت
یکی از معانی ولایت دوستی است، دوستی کسانی مانند...

  • ولاء امامت
ولایتی که اهل تسنن هم به آن اعتراف دارند!

  • ولاء زعامت
رهبری جامعه اسلامی با چه کسی است؟ و چه کسی حق حکومت بر مسلمین را دارد؟

  • ولاء تصرف یا ولایت تکوینی.
با بالاترین و والاترین نوع ولایت آشنا می شویم...

منابع:
ولاءها و ولایتها، مرتضی مطهری